QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG 

Không gặp được Phật Pháp, vĩnh viễn ở trong luân hồi

Spread the love

Trong đời này của chúng ta không gặp được Phật Pháp, vĩnh viễn ở trong luân hồi, nhất định không có ngày ra khỏi.

Sau khi gặp được Phật Pháp cũng còn phải có nhân duyên, phải cần có thiện căn, có phước đức.

Bởi thế trong Kinh A Di Đà Đức Thế Tôn dạy chúng ta: Không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước này, nước này chính là thế giới Cực Lạc.

Chúng ta gặp được Phật pháp là duyên, đã có duyên rồi.

Thiện căn là gì? Thiện căn là tin thật, thiện căn là thật sự nghe hiểu, thật sự minh bạch. Tin thật, hiểu thật, có chịu hành trì chăng?

Thật sự hành trì, thật sự hy vọng vãng sanh ngay trong đời này. Đây là phước báo của quý vị, phước báo vô cùng thù thắng.

Vì sao vậy? Vì sanh đến thế giới Cực Lạc sẽ thành Phật, còn có phước báo nào có thể sánh được chăng?

Không có, tìm không thấy, thế gian xuất thế gian đều không tìm thấy. Phước lớn thứ nhất là phước báo cứu cánh viên mãn, bởi vậy chúng ta không thể không biết điều này, cách nói này quả thật rất cao. Cảnh giới của pháp thân Bồ Tát, chúng ta hạ nó xuống như thân phận của chúng ta hiện nay, hoàn cảnh chúng ta sống trên địa cầu này.

“Hành ư chí lý”, chí lý này là gì? Người xưa thường nói là luân lý, đạo đức, nhân quả, giáo dục của thánh hiền. Đây là chí lý. Vì sao vậy? Vì nó tương ưng với tánh đức, hoàn toàn hiển lộ ra từ trong tánh đức, không thể không biết điều này.

Luân lý chỉ có năm điều, thứ nhất là: “Phụ tử hữu thân- thân ái, quân thần hữu nghĩa, phu phụ hữu biệt, trưởng ấu hữu tự, bằng hữu hữu tín”. Đây là tánh đức, đây là chí lý. Trái với đạo lý này thiên tai lập tức xảy ra, vì sao vậy?

Vì loạn, tâm quý vị rất loạn. Không có năm điều luân lý này tâm quý vị rất loạn, gia đình của quý vị loạn, xã hội của quý vị loạn, quốc gia của quý vị loạn, thế giới của quý vị loạn, địa cầu chúng ta sống bị loạn, chính là như vậy, điểm này không giả. Luân lý này có thể không cần ư?

Hiện nay mọi người đều không cần, đều tự cho mình thông minh, cho rằng cổ nhân rất khờ dại, cổ nhân rất ngu si, không thông minh như người thời nay.

Người thời nay phát minh điện, phát minh ra những công cụ khoa học. Cho rằng thông minh trí tuệ của chúng ta vượt qua cổ nhân rất nhiều, sao cổ nhân có thể sánh được chúng ta?

Nhưng quý vị đọc sách của cổ nhân, và suy nghĩ so sánh tỉ mỉ về xã hội hiện tại và cổ nhân. Tuy cổ nhân mọi thứ giống như vụng về, nhưng suốt đời họ đều an vui hạnh phúc. Ngày nay chúng ta vượt qua cổ nhân, nhưng chúng ta đang chịu tội, chúng ta phú quý mà không vui.

Người ngày xưa không những phú quý vui, mà bần tiện cũng vui, không có gì không vui. Vốn giàu sang họ an lạc trong giàu sang, vốn bần cùng họ an lạc trong bần cùng, xã hội hài hòa, không giống như hiện nay. Giữa người và người lễ nhường lẫn nhau, không có tranh giành.

Quan tâm lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau, hợp tác với nhau, giống như anh em chị em vậy. Nhưng anh chị em hiện nay không thể sánh được, anh chị em hiện nay mỗi người tự lo cho mình, không ai quan tâm đến ai. Vì tranh giành tài sản mà kiện lên tới pháp đình, đã thành điều gì? Ngày xưa bị người cười, làm gì có đạo lý này! Mỗi người đều nhường nhịn, không tranh giành.

Bởi vậy chúng ta đọc sách cổ, so sánh với cuộc sống chúng ta ngày nay, có thể giác ngộ được. Cổ nhân không phải không phát minh được những thứ này, họ có trí tuệ, trí tuệ cao hơn tri thức. Trong kinh Phật nói rất nhiều thứ, những nguyên lý nguyên tắc của khoa học, hiện nay nói thứ đỉnh điểm nhất, ngài đều nói một cách rõ ràng.

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa – Tập 485.

Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ: Hạnh Chơn. Biên tập: Minh Tâm

Thời gian: 05.07.2011

Địa điểm: Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội_HongKong

Related posts

Leave a Comment