Giá trị đích thực của bạn là gì?

Mỗi chúng ta sinh ra có thể xác và tâm hồn. Vì vậy mỗi chúng ta không ít thì nhiều đều có giá trị. Và bạn có nghĩ rằng giá trị đó phải được người khác tôn trọng không? Ý nghĩa danh hiệu của chư Phật Bạn sẽ trả lời là có. Vì ai cũng đáng được tôn trọng cả. Nếu để so sánh 2 giá trị đó hẳn bạn sẽ chọn giá trị tâm hồn, đó cũng là điều khiến chúng ta khác so với động vật, con người…

ĐỌC THÊM